< Terug naar overzicht

BHV organisation

High Tech Campus Eindhoven beschikt over een BedrijfsHulpVerlening (BHV) organisatie met een duidelijke missie en doelstelling.

Missie BHV organisatie
Het opzetten en continueren van een BHV organisatie die goed is opgeleid, gemotiveerd en uitgerust voor haar taak, voldoet aan ARBO-wet verplichtingen vanuit Campus beleid.

BHV Handleiding Nederlands

BHV Manual English

 

Doelstelling BHV organisatie
Een organisatie die direct en adequaat kan reageren op een calamiteit/incident met als de doelstelling:

 • in de eerste minuten de juiste zorg en handelingen te verrichten totdat de hulp-verleners (Brandweer – Ambulance – Politie ) aanwezig zijn

 • in de minuten nadat de hulpverleners (Brandweer-Ambulance-Politie) aanwezig in overleg met de hulpverleners te gidsen, informatie te verschaffen en helpen ontruimen

De BHV organisatie bestaat uit een groot aantal werknemers, die naast hun normale werkzaamheden een neventaak uitvoeren als bijvoorbeeld Bedrijfshulpverlener, Ontruimingsleider, EHBO-er, lid cleanroom calamiteitenteam, Gebouwcoördinator, lid campus crisisteam. De BHV organisatie is voor ieder gebouw omschreven in een Bedrijfsnoodplan van de hoofdbewoner van dat gebouw. De gebouwcoördinator is verantwoordelijk voor communicatie met de BHV-ers in zijn/haar gebouw en met de hulpdiensten.

BHV verantwoordelijke
De Security manager van de Campus (securitymanager@hightechcampus.com), is tevens de BHV coördinator t.b.v. HTCE, hij heeft contact met alle gebouwcoördinatoren en coördineert herhalingslessen,training, oefensessies en opleidingen voor alle teamleden. Wijzigingen m.b.t. de jaarplanning van of de herhalingslessen en of aanvraag voor opleidingen BHV kunt u mailen naar, bhv.safety@hightechcampus.com

Campus Site Management is verantwoordelijk voor uniforme calamiteitenprocedures op de Campus. Er is een overkoepelend Campus bedrijfsnoodplan om adequaat te kunnen reageren op Campusbrede calamiteiten en rampen die de Campus van buiten af bedreigen (bijvoorbeeld een groot ongeval op de snelweg met gevaarlijke stoffen).

BHV organisatie en verantwoordelijkheden
Bedrijfs Hulp Verleners (BHV-ers) hebben als taak het snel veilig stellen van een gebied d.m.v. snel efficient ontruimen of het verlenen van hulp of levensreddende handelingen. Zij mogen geen risico's nemen waarbij zij zich zelf of anderen in gevaar brengen. Naast deze taken is alarmeren zeker zo belangrijk dan handelen. Naast deze taken wordt van de BHV-ers verwacht dat zijn na opleiding kennis hebben van het werkgebied, het gebouw alwaar zij werken.

Verantwoordelijkheid BHV-er

 • Het volgen van herhalingslessen
 • Het ten allen tijde dragen van een communicatiemiddel

 • Het zorgen dat het communicatiemiddel gebruikersklaar is

 • Het zorgen dat middels de GWO’s er bekendheid komt over de voor de afdeling geldende veiligheidszaken en BHV organisatie

 • Het op de juiste plaatsen aanwezig zijn, en het up to date houden van de ontruimingstekeningen

 • Het op de juiste plaatsen aanwezig zijn van de calamiteitenbordjes

 • Zorgt dat de nieuwe medewerkers bekend worden met veiligheidszaken als vluchtwegen, verzamelplaatsen, hoe een brand of calamiteit te melden

 • Het op peil houden van de kennis omtrent de etage(s) waar hij/zij als BHV-er wordt ingezet

 • Het direct melden bij de gebouwbeheerder van gebreken aan het gebouw

 • Controle kleine blusmiddelen,rapportage gebouwbeheerder

 • Maandelijkse controle vluchtwegen, rapportage gebouwbeheerder

 • Bij een inzet er gebruik maken van de verstrekte middelen.

 • De BHV-er moet rekening houden met de mogelijkheid dat hij/zij wordt ingezet, in het geval van een calamiteit, in een ander gebouw

Verantwoordelijkheid Gebouwcoördinator BHV

 • De communicatie bij een calamiteit met de bevelvoerder van de brandweer

 • De communicatie bij een calamiteit met het hoofd BHV High Tech Campus

 • Het ten alle tijden dragen van een communicatiemiddel

 • Het zorgen dat het communicatiemiddel gebruikersklaar is

 • Het op peil houden van de kennis omtrent het gebouw waar hij/zij als gebouwcoordinator BHV wordt ingezet

 • Het up tot date houden van de aanvalsplannen

 • Een evaluatie na een calamiteit met de BHV-ers en het Hoofd BHV High Tech Campus Eindhovenen veiligheidskundige

 • Het direct aanmelden bij de gebouwbeheerder dat er BHV er stopt of vertrekt

 • Het op peil houden van de lokale BHV organisatie door het werven van medewerkers voor de BHV opleiding

 • Het reageren op signalen van BHV-ers die worden tegengewerkt

 • Het zorgen dat de BHV middelen werken en voorhanden zijn

 • Regelmatig overleg met de BHV-ers

 • Het verzorgen van verslaglegging van deze bijeenkomsten.

Verantwoordelijkheid Hoofd BHV High Tech Campus Eindhoven

 • Wordt geïnformeerd over alle incidenten/calamiteiten op de campus

 • Toezicht op de lokale BHV organisaties middels gebouw coördinator BHV

 • Het verzorgen en gebruik van de hulpmiddelen

 • Het organiseren van audits

 • Het samenstellen van een “PLANMASTER” waarin zijn opgenomen alle opleidingen, overlegstructuren en oefeningen

 • Het maken van een jaarverslag

 • Het 2x per jaar samenkomen met gebouwcoördinators BHV en veiligheidskundigen voor de evaluatie van incidenten en calamiteiten

 • Het schriftelijk vastleggen van deze vergaderingen (met name de preventieve maatregelen n.a.v. incident evaluatie)

 • Toezicht op de uitvoer van correctievenmaatregelen waaronder:

  • Noodverlichting aanbrengen;

  • Brandkranen markering;

  • Doormelding alarmen;

  • Aanpassen aanvalsplannen.

Verzekering BHV-ers
De BHV-er die in dienst is van Philips of van derden, valt onder de wereld WA verzekering van Philips Een aparte verzekering of vrijwaringsbewijs is niet nodig. Mocht de BHV-er zelf iets overkomen tijdens het uitoefenen van zijn taak als BHV-er valt hij/zij onder de Nederland ongevallen verzekering van Philips.

Aansprakelijkheid BHV-ers
Voor de schade die wordt veroorzaakt door een BHV-er, tijdens uitoefening van zijn/haar taak als BHV-er, zal hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld tenzij er sprake is van ernstige nalatigheid.